โลโก้เว็บไซต์ เทคนิคและแนวทางในการจัดทำผลงานทางวิชาการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เทคนิคและแนวทางในการจัดทำผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 มีนาคม 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 386 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการอบรมวิชาการ "เทคนิคและแนวทางในการจัดทำผลงานทางวิชาการ" ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์สร้างผลงผานทางวิชาการที่เกิดจากการพัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ตามกลยุทธ์และโครงการหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปถ่ายทอดในกระบวนการการเรียนการสอนมุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตลาดจนการบริการวิชาการแก่สังคม โดยถ่ายทอดเนื้อหาสาระในรูปแบบตำรา หนังสือ ผลงานวิชาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนและการวิจัย ของมหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิไลพร จันทร์ไชย รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กล่าวรายงานโดย อาจารย์ประเสริฐ ศรีพนม ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภัทรา ปานสุวรรณจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ไชยไรจน์ รองคณบดีด้านบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมชมพูภูคา มทร.ล้านนา น่าน 28 มีนาคม 2561ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา