โลโก้เว็บไซต์ กีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

กีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 มิถุนายน 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 274 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วัน ศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2561 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ โดยมีผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เรื่องภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชฏฐ์ คนซื่อ เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในคณาจารย์และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาภายในจังหวัดน่าน ร่วมกันจัดการศึกษาแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ตลอดจนเสริมสร้างให้อาจารย์และบุคลากรได้ออกกำลังกาย ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นแบบอย่างแก่เยาวชนต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากศึกษาธิการจังหวัดน่าน นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานดังกล่าว พร้อมกับนักกีฬาผู้เข้าร่วม ชมและเชียร์ ทั้ง 5 สถาบัน ได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา น่าน นำโดย ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน รองศาสตราจารย์เพ็ญจันทร์ รวิยะวงศ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน อาจารย์ประเสริฐ ศรีพนม 2. วิทยาลัยชุมชนน่าน นำโดย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน นายประยงค์ แก้วประทุม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน อาจารย์ชรัสนัน ตาชม 3. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ดร.วรปรัชน์ คำพงษ์ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน นำโดย ผู้อำนวยการกองกลาง นายพรไชย สาครเสถียรกุล ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล นายวิรัตน์ สุกสา คณบดีวิทยาลัยน่าน อาจารย์เจนนภนต์ ภาคภูมิ 5. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ผู้อำนวยการ ศคภ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชฏฐ์ คนซื่อ รองผู้อำนวยการ ศคภ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ใจซื่อกุล ประเภทกีฬาที่แข่งขัน คือ ฟุตซอลชาย วอล์เลย์บอลหญิง กีฬาพื้นบ้านมหาสนุก และประกวดกองเชียร์ ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา