โลโก้เว็บไซต์ โครงการฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลนีการเลี้ยง และการผลิตอาหารสัตว์ปีก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลนีการเลี้ยง และการผลิตอาหารสัตว์ปีก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 กรกฎาคม 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 395 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 คณาจารย์ สัตวแพทย์ นักวิชาการเกษตร และ นักศึกษา สาขาสัตวศาสตร์และประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลนีการเลี้ยง และการผลิตอาหารสัตว์ปีก กับกลุ่มเกษตรกร ณ หอประชุมบ้านหนองบัว ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เพื่อบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านการจัดการโรค สุขาภิบาลในสัตว์ และการใช้อาหารสัตว์ท้องถิ่นออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา