โลโก้เว็บไซต์ การจัดการเรียนรู้และการทำวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศควบคู่กับการใข้เทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

การจัดการเรียนรู้และการทำวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศควบคู่กับการใข้เทคโนโลยี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 สิงหาคม 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 591 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ศูนย์ภาษา มทร. ล้านนา น่าน ได้จัดอบรม "การจัดการเรียนรู้และการทำวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศควบคู่กับการใข้เทคโนโลยี" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการอบรม แก่คณะครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอนภาษาอังกฤษ ในการนี้ดร.กิจจาณัฏฐ์ ตั้งจิตนุสรณ์ หัวหน้าศูนย์ภาษาได้กล่่วรายงาน โดยในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ ดร.พรพิมล ศุขะวาที อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ณ ห้องประชุมชมพูภูคา มทร. ล้านนา น่าน ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา