โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาคว้ารางวัลสื่อผสม “หลากเรื่อง ร้อยลาย ในผ้าน่าน” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

นักศึกษาคว้ารางวัลสื่อผสม “หลากเรื่อง ร้อยลาย ในผ้าน่าน”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 สิงหาคม 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 257 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นางสาวชนาพร อ้วนทนะ นายธนาธิป ปัวน้อย นายวีระพงศ์ พรมรักษา ที่ได้รับรางวัลที่ 1 ผลงาน แหล่งร้อยผ้าน่าน และ นายอมิต โกชุ นายกิตติ อุดอ้าย นายกรรชัย วงค์ไชยยา รับรางวัลที่ 3 ผลงาน แม่ญิงนุ่งซิ่น และอาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. นงนุช เกตุ้ย ภายใต้โครงงาน “หลากเรื่อง ร้อยลาย ในผ้าน่าน” จัดโดยหออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชน น่าน 17 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา