โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดและแข่งขันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในงาน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดและแข่งขันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในงาน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน (ครั้งที่ 7)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 สิงหาคม 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 891 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดและแข่งขันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในงาน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน (ครั้งที่ 7) ประจำปีพุทธศักราช 2561" ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ดูประกาศรายชื่อได้ที่ http://sat.nan.rmutl.ac.th/sw/ ... มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการแข่งขันทุกคน และขอชื่นชมในความรู้ความสามารถของนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดและแข่งขันทุกคน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีพุทธศักราช 2562 สถานบันการศึกษาของท่านจะเข้าร่วมงานด้วยดีเหมือนเช่นเคย จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

สาขาวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
20 สิงหาคม 2561

หมายเหตุ: อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เข้าร่วมประกวดและแข่งขันทุกคน จะได้รับเกียรติบัตรจากทางมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะจัดส่งเกียรติบัตรไปยังโรงเรียนภายใน 2 สัปดาห์หลังเสร็จสิ้นงาน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา