โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 กันยายน 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 395 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อประยุกต์การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st century skills) จึงได้จัดทำโครงการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา” ขึ้น ในวันที่ 3 กันยายน 2561 เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีโอกาสพัฒนาการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ เทคนิคการสอนในงานที่รับผิดชอบ ที่จะส่งผลให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะครูเข้าร่วมโครงการ 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสา โรงเรียนบ้านหลวง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร โรงเรียนศรีนครน่าน และ โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

ประมวลภาพโครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 2 <<< คลิ๊กออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา