โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อและการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้ารับการทดสอบการรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) รอบที่ 2 (น่าน ตาก เชียงราย) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประกาศรายชื่อและการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้ารับการทดสอบการรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) รอบที่ 2 (น่าน ตาก เชียงราย)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 กันยายน 2561 โดย ภรัญยู ใจบำรุง จำนวนผู้เข้าชม 1362 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่ สถาบันคุณวุตวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้มีการจัดทำ "โครงการนำร่องสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)" เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย

ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ที่สนใจเข้ารับการทดสอบรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน เวลา 8.30 - 18.30 น. 

  • มทร.ล้านนา น่าน
    • ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ BA404 และBA405 ชั้น 4 อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
  • มทร.ล้านนา ตาก
    • ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 2 อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • มทร.ล้านนา เชียงราย
    • ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 503 ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ

รายชื่อผู้ลงทะเบียน (นักศึกษา)

รายชื่อผู้ลงทะเบียน (อาจารย์และบุคลากร)

>> ดูรายละเอียดทั้งหมด <<

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา