โลโก้เว็บไซต์ โครงการ “สร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้านจิตใจเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่แกนนำเยาวชนจังหวัดน่าน”  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการ “สร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้านจิตใจเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่แกนนำเยาวชนจังหวัดน่าน”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 กันยายน 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 669 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยนายพงษ์พันธ์ ธรรมลังกา งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “สร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้านจิตใจเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่แกนนำเยาวชนจังหวัดน่าน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเยาวชนจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ มีความรู้ โทษพิษภัยของยาเสพติด ทักษะการปฎิเสธและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมถึงสามารถให้คำปรึกษาแก่เพื่อนที่มีปัญหานักศึกษาแกนนำจำนวน 5 คน ได้แก่ 1. นายวัชระชัย ใจน้อย นักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3(4ปี) 2. นายไตรภพ ขาเหล็ก นักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2(4ปี) 3. นางสาวประเสริฐศรี อินต๊ะภา นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ ชั้นปีที่ 1(4ปี) 4. นางสาวอภิญญา สมทรง นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 3(4ปี) 5. นางสาววราภรณ์ ฉายแสง นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 3(4ปี) โครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2561 ณ โรงแรมน่านวัลเลย์รีสอร์ท อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา