โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมการพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

กิจกรรมการพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 กันยายน 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 392 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หลักสูตรการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย อาจารย์อภิญญา กันธิยะ (หัวหน้าหลักสูตรการตลาด) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย ซ้อนยนต์ อาจารย์วรรณิดา ชินบุตร อาจารย์จิตรา ปั้นรูป ดร.ฐานิญา อิสสระ และนักศึกษาหลักสูตรการตลาด ร่วมกับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน จัดกิจกรรมการพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ภายใต้โครงการ “แม็คโคร มิตรแท้โชห่วย” เมื่อวันที่ 8 -9 กันยายน 2561 โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้แก่นักศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ เช่น ด้านการบริหารจัดการร้านค้าปลีก ด้านการเขียนแผนพัฒนาร้านค้า ด้านการเขียนแผนการตลาด ด้านการจัดแสดงสินค้า และด้านอื่นๆ ทั้งนี้ได้มีการให้นักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันเขียนแผนพัฒนาร้านค้าและลงมือปฎิบัติจริงต่อร้านค้าในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาร้านค้าปลีกและร้านโชห่วยในท้องถิ่นให้มีศักยภาพ ร่วมถึงสามารถการปรับตัวให้สอดรับกับห้างร้านขนาดใหญ่ได้ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์อันดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน กับสมาชิกในท้องถิ่นในการให้บริการวิชาการกับการเรีนการสอน ซึ่งได้รับการตอบรับและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักศึกษาและคณาจารย์ในหลักสูตรการตลาดออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา