โลโก้เว็บไซต์ นิทรรศการและนวัตกรรมของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี รหัสวิชา GEBIN ๑๐๒ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

นิทรรศการและนวัตกรรมของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี รหัสวิชา GEBIN ๑๐๒

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 ตุลาคม 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 687 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. ประธานกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา เติมสมบัติถาวร ได้รับเกีรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดงานการจัดการแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี รหัสวิชา GEBIN ๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารโมแดง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สวาท สายปาระ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานของการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปทุกวิชาเพื่อต้องการให้นักศึกษามีความรอบรู็อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจ ธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น การสื่อสารความหมายที่ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและนวัตกรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและดำรงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี ซึ่งรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่จัดการเรียนการสอนและจัดแสดงนิทรรศการและนวัตกรรม นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่นักศึกษาทุกคนจะได้ประมวลความรู้ที่ได้เรียนมาตลอดภาคเรียนได้เสนอแนวคิดและผลงานนวัตกรรมของตนเอง ทั้งนี้ผู้ช่วยศาตราจารย์ ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ได้กล่าวต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่เข้ามร่วมชมนิทรรศการดังกล่าว พร้อมกับคณาจารย์ในหลักสูตรฯอาจารย์ ดร.ศักรินทร์ ณ น่าน, ดร. กาศรี นามเคน , ผศ.ดร.สุกัญญา แสงเดือน ,ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ, อาจารย์ศินุพล พิมพ์พก และนักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชานี้ จำนวน ๒ กลุ่มเรียน รวมทั้งสิ้น ๗๓ คน มีผลงานวัตกรรมที่จัดแสดงจำนวน ๑๙ ผลงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากคณาจารย์ในการตรวจให้คะแนนการจัดแสดงผลลงานของนักศึกษา โดยมี รศ.ประมวล เติมสมบัติถาวร, อ.จารุนันท์ เมธะพันธ์ุ, อ.ปิยะนุช สินันตา, อ.ศิวลี ไชบคำ,อ.พลภัส วิชา, อ.พรรณพร กุลมา , อ.เจนจิรา ลานแก้ว, ดร.เพลิฬ สายปาระ และเจ้าหน้าที่ นายชุมพล พาใจธรรม,นางสาวพิมพ์ชนก บังเมฆ เป็นผู้ให้บริการอำนวยความสะดวกในการจัดงานครั้งนี้

ประมวลภาพกิจกรรม<<<คลิ๊กออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา