โลโก้เว็บไซต์  โครงการ Thinking Beyond Borders (TBB) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการ Thinking Beyond Borders (TBB)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 พฤศจิกายน 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 340 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา ได้รับเกียรติเป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Cross - Cultural Solutions,Thailand (CCS) และคณะนักเรียนแลกเปลี่ยนในโครงการ Thinking Beyond Borders (TBB) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ วัฒนธรรม และ ร่วมมือร่วมใจในการทำงานเป็นทีมอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเริ่มระหว่างวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล นำโดยอาจารย์มินตรา ไชยชนะ, อาจารย์ขนิษฐา สุวรรณประชา , นายเฉลิมพล โนราช พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกงานวิเทศสัมพันธ์ เขตพื้นที่น่าน นางสิริรัตน์ ต้นผล ร่วมต้อนรับคณะดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา