โลโก้เว็บไซต์ ประชุมหารือร่วมกับผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทบาลัยเกษตรศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประชุมหารือร่วมกับผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทบาลัยเกษตรศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 พฤศจิกายน 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 133 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน รองศาตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทบาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ในวาระต่างๆ เช่น ๑) การจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงไตรภาคีแก่เด็กด้อยโอกาส ๒) การร่วมมือกับสถาบันอาหารฯด้านการวิจัย ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตลอดจนถึงการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ๓) การพัฒนาอาชีพทดแทนการปลูกข้าวโพดใช้พื้นที่น้อยผลตอบแทนมาก ๔) การปลูกป่าโดยให้ มทร.น่าน เป็นแหล่งเพาะพันธ์ูุไม้ป่า อาทิ สัก ประดู่ มะค่า พะยูง ๕) การร่วมมือตรวจพิสูจน์พืช สัตว์ ปลา ท้องถิ่นเพื่อขึ้นทะเบียน GI ๖) การพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสารเคมีตกค้าง และพัฒนาเป็นสถาบันที่ตรวจรับรองให้แก่เกษตรกร โดยมีรองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา พร้อมกับตัวแทนคณาจารย์จากทุกสาขาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวนำโดยตัวแทนสาขาสัตวศาสตร์และประมง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรชัย ล้อทองคำ,อาจารย์เอดชัย ดวงใจ , อาจารย์สุธาทิพย์ ไชยวงศ์ ,สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารนำโดย ดร.สุทธิดา ปัญญาอินทร์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช รสเครือ,สาขาพืชศาสตร์ โดย ดร.อภิรยา เทพสุคนธ์ และสาขาวิทยาศาสตร์โดยอาจารย์วรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย ณ ห้องประชุมสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา