โลโก้เว็บไซต์ ทุน

ทุน "Global UGRAD" แลกเปลี่ยนระยะสั้นที่สหรัฐฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 304 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ทุน "Global UGRAD" แลกเปลี่ยนระยะสั้นที่สหรัฐฯ

ทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นเป็นเวลา 1 ภาคเรียน (5 เดือน) โดยเริ่มเรียนในเทอม Fall 2018 หรือ Spring 2019 สำหรับนักศึกษาที่มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป และมีเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป และเหลือเวลาอย่างน้อย1 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียนเพื่อที่จะส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลังกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว

เอกสารที่ต้องเตรียมส่งทางออนไลน์ พร้อมใบสมัคร
1. เอกสารใบสมัครที่พิมพ์จากระบบใบสมัครออนไลน์ พร้อมเซ็นลายมือชื่อรับรองในหน้าสุดท้าย รวมทั้งหน้าที่เป็น Essay ทั้ง 2 ข้อ (Biographical Statement, Study Objectives)
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัยต้นสังกัด
3. จดหมายรับรองภาษาอังกฤษ (Letters of Recommendation) 2 ฉบับ
4. สำเนาพาสสปอร์ต (ถ้ามี) หากไม่มีให้แนบสำเนาบัตรประชาชนแทน
5. สำเนาแสดงผลคะแนน TOEFL IELTS (ถ้ามี) พร้อมเซ็นรับรองทุกสำเนา

ก่อนจะกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ต้องทำการ Register ตามลิงค์นี้
https://www.worldlearning.org/…/global-undergraduate-exch…/…

=========================
** สำคัญ **
=========================

หลังจากดำเนินการ Register มี account แล้วให้ลอง log in และ log out ออกมาก่อน จากนั้นให้เขียน essay 2 เรื่องคือ (Biographical Statement, Study Objectives) ส่งศูนย์ภาษา โดยด่วน ภายในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เพื่อคัดตัวแทน 2 คน เนื่องจากนักศึกษาต้องเตรียมเอกสารทั้งส่วนตัวและเอกสารที่ได้รับรองจากมหาวิทยาลัยให้ครบเพื่ออัพโหลดในการสมัครออนไลน์ภายใน 31 ธันวาคม 2561 *** essay ทั้ง 2 เรื่องต้องถูกแนบส่งออนไลน์พร้อมเอกสารอื่นๆ **

=========================
** สำคัญ **
=========================
กรุณาศึกษารายละเอียดให้เข้าใจครบถ้วนเพื่อความรวดเร็ว โดยเข้าไปโหลดเอกสารเพื่อศึกษาในหัวข้อต่างๆที่ลิงค์นี้

รายละเอียดภาษาไทย
http://www.fulbrightthai.org/…/UGRAD-2019-Thai-Announcement…

เกร็ดเพิ่มเติมเรื่องการเตรียมตัวแบบเข้าใจง่าย เห็นภาพรวม (ตัวอย่างทุน ป.โท-ป.เอก) https://www.dek-d.com/studyabroad/48997/

ข้อแนะนำการสมัครชิงทุน
http://www.fulbrightthai.org/…/Global-UGRAD-2019-2020-Appli…

คำถามที่พบบ่อย
http://www.fulbrightthai.org/…/…/UGRAD-2019-FAQ-Facebook.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา