โลโก้เว็บไซต์ 2024-03-18 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

 วันที่ : 2024-03-18

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกระทรวง อว. ภายใต้การประชุม ครม.สัญจร กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)
จันทร์ 18 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

     วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร น่าน และ ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ภายใต้การประชุม ครม.สัญจร กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผลการสอบตรง รอบ 2 : สอบตรง ปีการศึกษา 2567
จันทร์ 18 มีนาคม 2567 / ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดให้มีการรับสมัครบุคลลเข้าศึกษาต่อ และดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี รอบ 2 : สอบตรงปีการศึกษา 2567 สอบัดเลือกในวันที่  2 มีนาคม 2567 ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัย จึงขอประกาศต่อไปนี้ 1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 2 : สอบตรง ปีการศึกษา 2567 (ผลสอบตรง) ประกาศรายชื่อ ให้ผู้สมัครเข้า  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากงานวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดการเผา และฝุ่นพิษ PM2.5 แบบบูรณาการและมุ่งเป้า
จันทร์ 18 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

     วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.พชร สายปาละ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากงานวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดการเผา และฝุ่นพิษ PM2.5 แบบบูรณาการและมุ่งเป้า ณ บ้านห้วยโก๋น ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน      จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องใ... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบโควตาพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา ๒๕๖๗
จันทร์ 18 มีนาคม 2567 / ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบโควตาพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา ๒๕๖๗ หลักสูตรปริญญาตรี 401 วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ จัดการศึกษาที่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4