โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก ดำเนินงานสร้างความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (MOU) | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก ดำเนินงานสร้างความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (MOU)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 ธันวาคม 2566 โดย ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงษ์ แกมทับทิม จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


       คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก ได้จัด "โครงการสร้างความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 ณ ห้อง 16208 อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์พัฒนาระบบการเรียนการสอน การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก การพัฒนาวิชาการ อาทิเช่น หลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัยและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษาปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู ตามประกาศของคณะกรรมการคุรุสภา และในด้านต่างๆ อย่างเต็มศักยภาพ รวมถึงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เพื่อให้เชื่อมโยงกับหลักสูตรปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก ด้วยรูปแบบการวิจัยพัฒนา ส่งเสริม และเป็นศูนย์กลางในการบริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิชาการเกี่ยวข้องแก่ผู้เรียนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้การสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร นักเรียนนักศึกษา ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่

       เพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยใช้พื้นที่เป็นฐานบูรณาการทำงาน ร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา