โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯเกษตร มทร.ล้านนา จับมือวิทยาลัยในจีน ผุดหลักสูตร Wellness and healthcare | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

คณะวิทย์ฯเกษตร มทร.ล้านนา จับมือวิทยาลัยในจีน ผุดหลักสูตร Wellness and healthcare

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 พฤษภาคม 2567 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหารประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่ ผู้อำนวยการ จำนวน 15 ท่าน เดินทางไปยังวิทยาลัยการอาหารและเภสัชศาสตร์ เจียงซู (Jiangsu Food and Pharmaceutical Science College, JSFPC)  เมืองหวยอัน มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้าร่วมการประชุม Chinese Medicine Master Workshop establishment ceremonyและตรวจเยี่ยม คณาจารย์ และนักศึกษา มทร.ล้านนาที่เข้าร่วมหลักสูตรอบรมระยะสั้น เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน โดย อธิการบดี Ms.Zhai Weiweiและรองอธิการบดี Mr.Jia Shaoqian รวมถึง ผู้อำนวยการ คณบดี และผู้บริหาร JSFPC ร่วมให้การต้อนรับจาก ซึ่งความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่าง 2 สถาบัน ได้รับการสนับสนุนผ่านสถาบันจิงซือ บริษัท ปักกิ่ง หัวเทค จิงชื่อ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (หัวเทค) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสนี้ ดร.ปัทมา จันทร์เรือง อาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน และนายทัตพงศ์ อุ่นเป็ง นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้เป็นตัวแทนอาจารย์และนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น ณ วิทยาลัยการอาหารและเภสัชศาสตร์ เจียงซู กล่าวต้อนรับในที่ประชุมอีกด้วย

          ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ เปิดเผยว่า มทร.ล้านนา และวิทยาลัยการอาหารและเภสัชศาสตร์ เจียงซู ได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างทั้งสองสถาบันเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566  โดยมีการจัดกิจกรรมหลักสูตรอบรมด้านแพทย์ยาจีน การปลูกพืชสมุนไพร และ การแลกเปลี่ยนบุคลากรคณาจารย์ในวิชาชีพระหว่างสองสถาบัน ในปัจจุบันมีคณาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมหลักสูตรอบรมระยะสั้น ณ วิทยาลัยการอาหารและเภสัชศาสตร์ เจียงซู จำนวน 14 คน สำหรับวิทยาลัย  Jiangsu Food and Pharmaceutical Science College เป็นวิทยาลัยของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1960 มีความเชี่ยวชาญในด้านอาหาร เภสัขศาสตร์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมถึงธุรกิจส่งเสริมด้านงานบริการ เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาในมณฑลเจียงซูที่มุ่งเน้นการสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ยาจีน ครอบคลุมถึงทฤษฎีการแพทย์แผนจีน ยาสมุนไพร การฝังเข็ม การรมยา และแง่มุมอื่น ๆ ของการปฏิบัติทางการแพทย์แผนจีน คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร การจัดการความปลอดภัยของอาหาร การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบและทดสอบอาหาร กฎระเบียบด้านอาหาร และการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร และถูกจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพสูง 100 อันดับแรกของประเทศ

            สำหรับการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในด้านหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรประกาศนียบัตรด้าน Wellness and healthcare ที่จะพัฒนาร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา โดยผู้เข้าศึกษาในโครงการความร่วมมือ สามารถศึกษาและรับวุฒิการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พร้อมรับทุนการศึกษา  และนำมาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ที่เป็นโครงการ 2+2 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ได้ในอนาคต