โลโก้เว็บไซต์ ติดตามผล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 Tags : ติดตามผล


โครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
พฤหัสบดี 17 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 16 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (e-sar) และติดตามผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-sar) รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยกิจกรรมนี้ อาจารย์ประจำหลักสูตร และบุคลากรสายสนับสนุน ทุ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา