โลโก้เว็บไซต์ 2016-03-25 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2016-03-25

การเรียนรู้กระบวนการยุติธรรมที่ศาลและเรือนจำจังหวัด น่าน
ศุกร์ 25 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

การเรียนรู้กระบวนการยุติธรรมที่ศาลและเรือนจำจังหวัด น่าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาจริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีอาจารย์ปกรณ์ สุนทรเมธ เป็นอาจารย์ประจำรายวิชา และผศ.วุฒิชัย แก้วศิริรุ่ง อาจารย์พิเศษร่วมสอน ในฐานะหัวหน้าหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จึงขอบพระคุณ อาจารย์ทั้งสองท่านที่ช่วยประสานงานกับหน่วยงานโดยเฉพาะอาจารย์วุฒิชัย ที่พยายามจะพาอาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษาทั้งหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระ... >> อ่านต่อ


มอบกระเช้าแสดงความยินดีวันก่อตั้ง สวท.น่าน ครบรอบ 43 ปี
ศุกร์ 25 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วมกิจกรรมและมอบกระเช้าแสดงความยินดี กับวันก่อตั้ง สวท.น่าน ครบรอบ 43 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน พัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงฯ ภายใต้การดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ เป็นสื่อบริการสาธารณะ เผยแพร่ข้อมุลข่าวสารและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม ซึ่งภายในงานมีการรับฟังเวทีเสวนา เรื่อง ความรู้ ความสุข ความหวัง สวท.น่านด้วย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 23 มีนาคม... >> อ่านต่อ


นักศึกษา มทร.ล้าานนา น่าน ออก รายการ คุยท้ายข่าว
ศุกร์ 25 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 16.00 น. นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้รับเชิญให้ออกรายการ คุยท้ายข่าว ณ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน โดยมี นายวัชระ ไชยแล สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน2) นายบุศกร กาคำ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี3 และนายศรัณยู นันท์ชัย สาขาการตลาด ปี3 นักจัดรายการวิทยุอาสาในรายการ speak out ได้พูดถึงการมาจัดรายการวิทยุแบบอาสาสมัครและตั้งใจมาจัด น้องๆ ได้กล่าวว่า ถึงจะไม่ใช่นักจัดรายแบบมืออาชีพ แต่เป็นแค่ PR อาสา มือสมัครเล... >> อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยเครื่องมือวิทย์ฯ
ศุกร์ 25 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยและการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ : ตู้ชีวนิรภัย ตู้ดูดควัน และตู้กรองอากาศสะอาด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สวาท สายปาระ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ เป็นผู้กล่าวยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการและชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 และให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงการใช้งานเครื่องมืออย่... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา