โลโก้เว็บไซต์ 2020-12-21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2020-12-21

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรม ราชมงคลน่าน Road Show ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
จันทร์ 21 ธันวาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการ "ราชมงคลน่าน Road Show" ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เพื่อจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งแนะแนวการศึกษาต่อในระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ณ อาคาร 84 ปี โรงเรียน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ให้การต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
จันทร์ 21 ธันวาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีฯ น่าน และนางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร น่าน  พร้อมด้วยนายสุพจน์ ดีอิ่นคำ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา ,นางสาวโสภาวรรณ พรหมจักร หัวหน้างานวิชาการ, ว่าที่ร้อยตรีพิภพ อินต๊ะภา หัวหน้างานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ,นายอภิเดช กรรณิกา งานพัฒนาศัพยกภาพนักศึกษา, นางสาวณัฏฐนันท์ จันเครื่อง งานวิชาการ และนางณปภัช พันธุ์แก้ว หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ให้การต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา