โลโก้เว็บไซต์ 2021-03-12 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2021-03-12

พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ศุกร์ 12 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 12 มีนาคม 2564  ที่อาคารอเนกประสงค์  ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   พิษณุโลก  โดยมีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ ระดับปริญญาตรี ร่วมกิจกรรมจำนวน  199  คน  นอกจากนี้   มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ รางวัล “ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายกองทุนอุดมศึกษา จำนวน 4 ฉบับ
ศุกร์ 12 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายกองทุนอุดมศึกษา จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้ 1. ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 2. ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 3. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ ..)... >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักบริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม จำนวน 11 หลักสูตร
ศุกร์ 12 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักบริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม จำนวน 11 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 2. หลักสูตร เทคนิคการบริการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรยุค Disruption 3. หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ การจัดประชุมและการจดบันทึกรายงานการประชุม >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา