โลโก้เว็บไซต์ 2022-12-14 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2022-12-14

มทร.ล้านนา น่าน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบโควตาพิเศษ 2 ปีการศึกษา 2566
พุธ 14 ธันวาคม 2565 / ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 รอบ โควตาพิเศษ 2 เรียบร้อยแล้วนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ 1 เพื่อทราบและดำเนินการ ดังนี้      1. สอบสัมภา... >> อ่านต่อ


คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท แอ็คโคเมท จำกัด
พุธ 14 ธันวาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 14 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาในสถานประกอบการตามสาขาวิชาชีพ กับบริษัท แอ็คโคเมท จำกัด กรุงเทพมหานคร  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  นายพณชิต  กิตติปัญญางาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอ... >> อ่านต่อ


สถช. ต้อนรับ ครูบาศรีหมอกฟ้า และคณะ พร้อมนำชมศูนย์เรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มฯ และศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก มทร.ล้านนา
พุธ 14 ธันวาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีวรรณ ราชสม รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและสนับสนุนงานบริการวิชาการ นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมบริการวิชการและถ่ายทอดเทคโนโลยี นายพิษณุ พรมพราย หัวหน้ากลุ่มงานผลิตสื่อและจัดการองค์ความรู้ นายคเชนทร์ เครือสาร รองหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมบริการวิชการและถ่ายทอดเทคโนโลยีผู้ดูแลการดำเนินงานศูนย์เร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการขับเคลื่อนการบริการวิชาการ
พุธ 14 ธันวาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

  วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ว่าที่ร.ต.รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์  หัวหน้าสำนักงาน/หัวหน้างานบริหารและสนับสนุนงานบริการวิชาการ สถาบันถ่ายทอเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 1 เพื่อร่วมวางแผนในการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการความรู้ เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการจัดทำแผนงานขับเคลื่อนบริการวิชาการสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ของสำ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา