โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบโควตาพิเศษ 2 ปีการศึกษา 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบโควตาพิเศษ 2 ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 ธันวาคม 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 331 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 รอบ โควตาพิเศษ 2 เรียบร้อยแล้วนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ 1 เพื่อทราบและดำเนินการ ดังนี้

     1. สอบสัมภาษณ์ ด้วยวิธีการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

     2. ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://nan.rmutl.ac.th/ และทางเพจเฟสบุ๊ค “งานรับสมัคร มทร.ล้านนา น่าน” ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565

     หากผู้ผ่านการคัดเลือก รอบโควตาพิเศษ 2 ไม่ดำเนินการตามประกาศฉบับนี้ มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในรอบโควตาพิเศษ 2 และจะไม่คืนเงินค่าสมัครที่ชำระไปแล้ว ทุกกรณี

               ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565

 

                                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์  มงคลเทพ)

                                       ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน ปฏิบัติราชการแทน

                                อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

........................................................

- ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2566 รอบโควตาพิเศษ 2

https://webs.rmutl.ac.th/.../12/20221214161711_14635.pdf

- รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2566 รอบโควตาพิเศษ 2

https://webs.rmutl.ac.th/.../12/20221214161728_17966.pdf

........................................................

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเรื่องอื่นๆ ท่านสามารถทักแชทเพจ “งานรับสมัคร มทร.ล้านนา น่าน”ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา