โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์หลักสูตรการจัดการธุรกิจ มทร.ล้านนา น่าน นำนักศึกษาทีมงานยุวชนอาสา ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม ณ ชุมชนบ้านเจดีย์ อ.เชียงกลาง จ.น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

คณาจารย์หลักสูตรการจัดการธุรกิจ มทร.ล้านนา น่าน นำนักศึกษาทีมงานยุวชนอาสา ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม ณ ชุมชนบ้านเจดีย์ อ.เชียงกลาง จ.น่าน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 136 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 คณาจารย์หลักสูตรการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  นำนักศึกษาทีมงานยุวชนอาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม "การเลี้ยงปลานิลแบบหนาแน่นเชิงพาณิชย์ด้วยระบบน้ำหมุนเวียน" ณ ชุมชนบ้านเจดีย์ อ.เชียงกลาง จ.น่าน

          ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิชาการในเรื่อง การจัดตั้งและการบริหารจัดการ "กลุ่มอาชีพเพาะเลี้ยงปลานิล"   โดย มีการเลือกประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม และคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่ม พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา ในรายวิชาวิจัยธุรกิจ ร่วมกับ สมาชิก"กลุ่มอาชีพเพาะเลี้ยงปลานิล" บ้านเจดีย์ อ.เชียงกลาง จ.น่าน  เช่น การกำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกลุ่ม  การกำหนดระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม  บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่มในการดำเนินงาน รวมถึงการวางแผนในการปฏิบัติงาน "ภายใต้แผนงานยุวชนสร้างชาติ" กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564 เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ให้บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้จริง มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ประมวลผล มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถออกแบบระบบการทำงาน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่หลากหลายและมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีสำนึกในความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีความใฝ่รู้อันจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ภาพข่าวจาก : งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา น่าน

โครงการ : ยุวชนอาสา มทร.ล้านนา น่าน
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา