โลโก้เว็บไซต์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาเข้าอบรมความรู้เรื่อง STEM และ MILK | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาเข้าอบรมความรู้เรื่อง STEM และ MILK

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 มีนาคม 2564 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 370 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 11 มี.ค. 2564 เวลา 08.30-15.00 น. ทางโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ได้ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ และขอสนับสนุนวิทยากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ในการบรรยายให้ความรู้เรื่อง "STEM" และ "MILK" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 จำนวน 37 คน ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพผู้เรียน แผนงานที่ 1 เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ควบคู่ไปกับการคิดสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม กระตุ้นให้เกิดความมุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง

          โดยมี ผศ.ดร.รัชนีภรณ์ อิ่นคำ , ผศ.ดร.กันยาพร ไชยวงค์ , อาจารย์ณัฐพล วิชาญ , ดร.กาศรี นามเคน , ดร.สุทธิดา ปัญญาอินทร์ , อาจารย์อภิญญา กันธิยะ , ดร.กิจจาณัฐฐ์ ตั้งจิตนุสรณ์ , ผศ.ดร.ชาญยุทธ กาญจนพิบูลย์ , อาจารย์นพรัตน์ จันทร์ไชย และอาจารย์เจนจิรา ลานแก้ว เป็นวิทยากรในโครงการดังกล่าว

เพิ่มเติม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาเข้าอบรมความรู้เรื่อง STEM และ MILKออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา