โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายกองทุนอุดมศึกษา จำนวน 4 ฉบับ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายกองทุนอุดมศึกษา จำนวน 4 ฉบับ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 มีนาคม 2564 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 110 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายกองทุนอุดมศึกษา จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้

1. ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

2. ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

3. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

4. ร่างพระราชบัญญัติสถานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

heart สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็ปไซค์ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (https://www.mhesi.go.th) หรือ QR Code ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564 นี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา