โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 สิงหาคม 2564 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 269 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน เป็นประธานเปิดการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ณ ห้องประชุมกองการศึกษาน่าน และระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft team คณะกรรมการตรวจและประเมิน รองศาสตราจารย์กัลณกา สาธิตธาดา ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.อ. ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองศาสตราจารย์เพ็ญจันทร์ รวิยะวงศ์ ข้าราชการบำนาญ นางพัชราภรณ์ หงษ์สิบสอง อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

         การประกันคุณภาพภายใน คือ การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษา หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้น การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน เป็นการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละหลักสูตร คณะ สถาบัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการกำกับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรได้คุณภาพมาตรฐานที่กำหนด และส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจของสถาบันได้อย่างมีคุณภาพ นำไปสู่การสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมและประเทศชาติ ในคุณภาพบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา