โลโก้เว็บไซต์ ประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 มิถุนายน 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 241 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     เพื่อให้การดำเนินการได้มาซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการได้มาซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ ๒๒(๕/๒๕๖๖) วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จึงแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย จำนวน ๕ ราย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
๔. นายบุญฤทธิ์ สโมสร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวุธ ชัยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

     ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

     สั่ง ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

     (นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์)
     นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา