โลโก้เว็บไซต์ 2023-06-02 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2023-06-02

มทร.ล้านนา น่าน ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 รอบ Extra 4.2
ศุกร์ 2 มิถุนายน 2566 / ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จะดำเนินการแจ้งผลการคัดเลือกให้กับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ให้กับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบและให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการตามขั้นตอนในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือประกาศฉบับนี้      ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อให้ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ โดยพิมพ์ใบชำระเงินจากระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา ทางเว็บไซต์ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน เปิดรับสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
ศุกร์ 2 มิถุนายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เปิดรับสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.-14.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน หมายเหตุ :  ติดต่อ ผศ. สุเทพ บุญมาบำรุง (ผู้กำกับ นักศึกษาวิชาทหาร มทร.ล้านนา น่าน) โทร. 08 1288 1407 >> อ่านต่อ


ประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย
ศุกร์ 2 มิถุนายน 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     เพื่อให้การดำเนินการได้มาซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการได้มาซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ ๒๒(๕/๒๕๖๖) วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จึงแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย จำนวน ๕ ราย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเส... >> อ่านต่อ


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่ สโมสรคณะ ปีการศึกษา 2566
ศุกร์ 2 มิถุนายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

     งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาน่าน โดยนายอภิเดช กรรณิกา ได้นำสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่ สโมสรคณะ ปีการศึกษา 2566 จำนวน 9 คน ระหว่างวันที่ 29–31 พฤษภาคม 2566 ณ อินทนนท์ริเวอร์ไซต์รีสอร์ท อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ภาพ/ข่าว : อภิเดช งานกิจการนักศึกษา >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา