โลโก้เว็บไซต์  โครงการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์กระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์กระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 140 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดงานประชุมโครงการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล โดย สำนักงาน ก.พ.ร. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลคณะต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ รวมทั้งขอความร่วมมือให้ส่วนราชการระดับกระทรวงถือปฏิบัติตามแนวทาง โดยกำหนดการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการในลักษณะ Top Down จากระดับนโยบาย คือ โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา