โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาความรู้และประเมินผล TOR | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาความรู้และประเมินผล TOR

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 163 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาความรู้ การจัดทำข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยมี นางนราพร จันพิบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ วันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 15.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา Innovation room ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจรายละเอียดรูปแบบ และการจัดทำแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สามารถเขียนแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตนเองได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วนตามที่กำหนดในแบบประเมิน และเพื่อให้หัวหน้างานมีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของงาน และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (TOR) ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ในสังกัดของตนเองได้ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา