โลโก้เว็บไซต์ กีฬาสานสัมพันธ์ สถาบันอุดมศึกษาน่าน 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

กีฬาสานสัมพันธ์ สถาบันอุดมศึกษาน่าน 2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 704 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดการแข่งขันกีฬา โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กีฬาสานสัมพันธ์ สถาบันอุดมศึกษาน่าน 2560” โดยมี 5 สถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยชุมชนน่าน วิทยาลัยน่าน มรภ.อุตรดิตถ์ วิทยาลัยสงฆ์น่าน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้คณาจารย์ และบุคลากร มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ต้องการให้คณาจารย์ และบุคลากร มีสุขภาพพลานามัยที่ดี อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 5 สถาบันอีกด้วย สำหรับกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ 1.ประเภทฟุตซอลชาย 2. ประเภทวอลเล่ย์บอลผสม 3. ประเภทแชร์บอลหญิง ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านผลการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สถาบันอุดมศึกษาน่าน 2560” มีดังนี้ 1. ฟุตซอลชาย ชนะเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 2. วอลเล่ย์บอลประเภทผสม ชนะเลิศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3. แชร์บอลหญิง ชนะเลิศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4. ประเภทรวมคะแนนสูงสุด ชนะเลิศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา