โลโก้เว็บไซต์ สรุปผลและนำเสนอผลการฝึกงานภายนอกและสหกิจศึกษา วิชาชีพสัตวศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

สรุปผลและนำเสนอผลการฝึกงานภายนอกและสหกิจศึกษา วิชาชีพสัตวศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 มกราคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 328 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดงานสรุปผลและนำเสนอผลการฝึกงานภายนอกและสหกิจศึกษา วิชาชีพสัตวศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ กล่าวเปิดงานสรุปผลและนำเสนอผลการฝึกงานภายนอกและสหกิจศึกษา วิชาชีพสัตวศาสตร์ ในครั้งนี้ โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็นในการนำเสนอ วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา นับว่าเป็นอีกหนึ่งวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถนำเอาความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริง นำมาผนวกเข้ากับการเรียนการสอนในวิชาชีพสัตวศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา