โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูกลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูกลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 5 สิงหาคม 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 170 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รองศาสตราจารย์ดร.เกชา คูหา ปฏิบัติราชการแทนรองอธิการบดี มทร.ล้านนา น่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูกลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมกับผูเข้าร่วมอบรม จำนวน ๘๒ ท่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจ การจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการทางวิทย์อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา