โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา น่าน เข้าพบเพื่อขอขอบคุณ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน
ศุกร์ 21 มกราคม 2565

วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565 ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน มทร.ล้านนา น่าน พร้อมด้วย นางสิริรัตน ต้นผล หัวหน้าสำนักงานบริหาร เข้าพบและมอบของที่ระลึกให้กับ นางสาวกนกวรรณ ผดุงขันธ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ปี 2565 และขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุน มทร.ล้านนา น่าน ร่วมออกรายการ “จุดประกายวัยทีน” ทางคลื่นวิทยุ 94.75 MHz ทุกวันพุธ เวลา 17.00 - 18.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เดินทางศึกษาดูงานการจัดการศึกษา วิจัย นวัตกรรม พร้อมหาแนวทางการพัฒนาบุคลากร นักศึกษาร่วมกับ มจพ.
ศุกร์ 21 มกราคม 2565

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เดินทางเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาและฟังบรรยายสรุปยุทธศาสตร์การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี กล่าวต้อนรับและร่วมหารือแนวทางการทำความร่วมมือ... >> อ่านต่อ


คณะผูับริหาร มทร. ล้านนา เยี่ยมคาราวะนายกสภา มจพ. ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาและฟังบรรยายสรุปยุทธศาสตร์การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม
พฤหัสบดี 20 มกราคม 2565

    วันที่ 20 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เดินทางเข้าเยี่ยมคาราวะ ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  บุญยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อกรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสที่เดินทางเข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษา และฟังบรรยายส... >> อ่านต่อ


มทร..ล้านนา น่าน ร่วมกับมทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดนิทรรศการในงานทดสอบชิม (consumer test) ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มสีทองน่าน
พุธ 19 มกราคม 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมกับ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดนิทรรศการในงานทดสอบชิม (consumer test) ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มสีทองน่าน ภายใต้โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารจากส้มสีทองน่าน ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย จาก สำนักประสานงานชุดโครงการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House" สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ศรีแย้ม  อาจารย์ประจำสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเชิดชูเกียรติคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เนื่องในวันสถาปนา ครบ 17 ปี มทร.ล้านนา
พุธ 19 มกราคม 2565

วันที่ 18 มกราคม 2565 ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน เข้าร่วมกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีที่ 17 (18 มกราคม 2565) ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ราชมงคลสรรเสริญ” ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประกาศเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
อังคาร 18 มกราคม 2565

            วันที่ 18 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อแสดงความตั้งใจที่จะนำพาหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามที่ได้แสดงเจตจำนงไว้... >> อ่านต่อ


นิทรรศการในงานทดสอบชิมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มสีทอง
อังคาร 18 มกราคม 2565

งานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   ร่วมกับ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร  ร่วมจัดนิทรรศการในงานทดสอบชิมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มสีทอง   ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  โดยมี ผศ.ดร.สุภาวดี ศรีแย้ม  อาจารย์ประจำสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารส้มสีทองจังหวัดน่าน   พร้อมด้วย ผศ.ดร.อรรณพ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 17 ปี
อังคาร 18 มกราคม 2565

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีที่ 17 (18 มกราคม 2565) ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา  ในเวลา 06.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อ... >> อ่านต่อ


หน่วยวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก ร่วมจัดนิทรรศการในงานทดสอบชิมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มสีทอง
จันทร์ 17 มกราคม 2565

          หน่วยวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก ร่วมจัดนิทรรศการในงานทดสอบชิมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มสีทอง โครงการวิจัยพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารส้มสีทองจังหวัดน่าน ทุน วช. โดย ผศ.ดร.สุภาวดี ศรีแย้ม และคณะ ณ ห้างเซนทรัล พลาซ่า พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 17 - 18 มกราคม 2565 ภาพ-ข่าว โดย อ.ศุภชัย ชุมนุมวัฒน์ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับสวพส.ลุ่มน้ำน่าน และสถาบันฝีมือแรงงงาน เตรียมหลักสูตร การใช้เทคโนโลยีโรงเรือนเพื่อปลูกพืชคุณภาพ แบบโครงการหลวง (Smart Greenhouse in Royal Project)
พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565

วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน พร้อมด้วย รศ.ดร.เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน หัวหน้าสาขาและหัวหน้าหลักสูตร ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน ร่วมประชุมกับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน (สวพส.ลุ่มน้ำน่าน) นำโดย นายวิชญพงศ์ พงษ์เขียว ผู้จัดการสวพส.ลุ่มน้ำน่าน และคณะ ณ ห้องประชุม สำนักงานสวพส.ลุ่มน้ำน่าน เพื่อหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาอาชีพ "หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีโรงเรือนเพื่อปลูกพืชคุณภาพ แบบโครงกา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 202