โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

ประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย
ศุกร์ 2 มิถุนายน 2566

     เพื่อให้การดำเนินการได้มาซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการได้มาซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ ๒๒(๕/๒๕๖๖) วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จึงแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย จำนวน ๕ ราย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเส... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
ศุกร์ 2 มิถุนายน 2566

        วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธี นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา >> อ่านต่อ


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่ สโมสรคณะ ปีการศึกษา 2566
ศุกร์ 2 มิถุนายน 2566

     งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาน่าน โดยนายอภิเดช กรรณิกา ได้นำสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่ สโมสรคณะ ปีการศึกษา 2566 จำนวน 9 คน ระหว่างวันที่ 29–31 พฤษภาคม 2566 ณ อินทนนท์ริเวอร์ไซต์รีสอร์ท อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ภาพ/ข่าว : อภิเดช งานกิจการนักศึกษา >> อ่านต่อ


โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ธรรมะม่วนใจสัญจร ประจำปี 2566 โดยพระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนฺทโร วัดธรรมาภิมุข (วัดไร่ป่า) ตำบลเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด
พุธ 31 พฤษภาคม 2566

     วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 อาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา น่าน ร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ธรรมะม่วนใจสัญจร ประจำปี 2566 โดยพระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนฺทโร วัดธรรมาภิมุข (วัดไร่ป่า) ตำบลเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยมี นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยเจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต พระเถรานุเถระ เป็นประธานโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และ นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ในนามคณะทำงานโครงก... >> อ่านต่อ


ศึกษาดูงาน โครงการ Talent mobility แก่นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พุธ 31 พฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566  ณ อาคารอำนวยการ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ ชั้น 2 มทร.ล้านนา เวลา 9.00 น. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU นำโดย ผศ.ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU, ผศ.ดร.ชินานาฏ วิทยาประภากร หัวหน้าโครงการ , นายอภิชาติ ใสงาม หัวหน้าโครงการ, นายครรชิต เงินคำคง นักวิจัยโครงการ Talent Mobility ได้ร่วมบรรยาย และนำเสนอโครงการ ให้แก่นักวิจัย มรภ.พิบูลสงคราม ได้แก่ โครงการการพัฒนาโกโก้ไทยสู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปมูลค่าสูงในรูปแบบอาหารทางเลือก”ช็อคโกแลตคีโต” หัวหน้าโค... >> อ่านต่อ


การประชุมคณะกรรมการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
พุธ 31 พฤษภาคม 2566

     วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน ตัวแทนผู้ช่วยอธิการบดีน่าน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 มี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้มีการสรุปกิจกรรมเด่นของแต่ละหน่วยงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน      มหาวิทย... >> อ่านต่อ


จับมือเดินหน้า “น่าน Light Up & Smart City” ชวนชมความงดงามเมืองน่านยามราตรี ร่วมรังสรรควิถีเมืองเก่าที่มีชีวิต ปลอดมลพิษ เสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว......
จันทร์ 29 พฤษภาคม 2566

     วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รอบคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนเมืองน่านสู่เมืองอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว "น่าน Light Up & Smart City" โดย นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน , นายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการค... >> อ่านต่อ


Nan Coffee Forum 2023  “Connecting Coffee Lovers” ขับเคลื่อนกาแฟน่าน สร้างผลผลิตมูลค่าสูง สร้างรายได้ยั่งยืนแก่เกษตรกร
จันทร์ 29 พฤษภาคม 2566

     วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร , ดร.สุทธิดา ปัญญาอินทร์, อ.เจนจิรา ลานแก้ว และนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Nan Coffee Forum 2023  “Connecting Coffee Lovers” ขับเคลื่อนกาแฟน่าน สร้างผลผลิตมูลค่าสูง สร้างรายได้ยั่งยืนแก่เกษตรกร ซึ่งจัดโดย โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนด้วยการบริหารจัดโซ่อุปทานกาแฟ และโคเนื้อ เพื่อสร้างโอกาสอาชีพที่ยั่งยืนสอดคล้องกับบริบทพื้นที่สูง วิทยาลัยนานาชาติ มหา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566
จันทร์ 29 พฤษภาคม 2566

     วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้จัดโครงการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 มีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการจัดกิจกรรม และ นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน , นายสมชาย เกตะมะ ท้องถิ่นจังหวัดน่าน ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแ... >> อ่านต่อ


การตรวจติดตามโครงการ อพ.สธ. มทร.ล้านนา น่าน ประจำปีงบประมาณ 2565-2566
เสาร์ 27 พฤษภาคม 2566

     วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ลำปาง และคณะกรรมการตรวจติดตามงาน มทร.ล้านนา เข้าตรวจติดตามโครงการ อพ.สธ. มทร.ล้านนา น่าน ประจำปีงบประมาณ 2565-2566 โดย ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี , นางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน , นางนลัทพร คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน , นางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว หัวหน้างานคลังและพัสดุ และ หัวหน้าโครงการ ให้การต้อนรับและประชุมนำเสนอรายงานผลการด... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 618