โลโก้เว็บไซต์ บทความ | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 บทความ

การสรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย
พุธ 3 พฤษภาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

การสรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์    >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 รอบ Extra 4.2
ศุกร์ 2 มิถุนายน 2566 / ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จะดำเนินการแจ้งผลการคัดเลือกให้กับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ให้กับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบและให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการตามขั้นตอนในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือประกาศฉบับนี้      ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อให้ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ โดยพิมพ์ใบชำระเงินจากระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา ทางเว็บไซต์ >> อ่านต่อ


ประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย
ศุกร์ 2 มิถุนายน 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     เพื่อให้การดำเนินการได้มาซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการได้มาซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ ๒๒(๕/๒๕๖๖) วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จึงแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย จำนวน ๕ ราย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเส... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
ศุกร์ 2 มิถุนายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

        วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธี นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา >> อ่านต่อ


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่ สโมสรคณะ ปีการศึกษา 2566
ศุกร์ 2 มิถุนายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

     งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาน่าน โดยนายอภิเดช กรรณิกา ได้นำสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่ สโมสรคณะ ปีการศึกษา 2566 จำนวน 9 คน ระหว่างวันที่ 29–31 พฤษภาคม 2566 ณ อินทนนท์ริเวอร์ไซต์รีสอร์ท อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ภาพ/ข่าว : อภิเดช งานกิจการนักศึกษา >> อ่านต่อ


โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ธรรมะม่วนใจสัญจร ประจำปี 2566 โดยพระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนฺทโร วัดธรรมาภิมุข (วัดไร่ป่า) ตำบลเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด
พุธ 31 พฤษภาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 อาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา น่าน ร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ธรรมะม่วนใจสัญจร ประจำปี 2566 โดยพระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนฺทโร วัดธรรมาภิมุข (วัดไร่ป่า) ตำบลเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยมี นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยเจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต พระเถรานุเถระ เป็นประธานโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และ นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ในนามคณะทำงานโครงก... >> อ่านต่อ


ศึกษาดูงาน โครงการ Talent mobility แก่นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พุธ 31 พฤษภาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ภาพบรรยากาศ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566  ณ อาคารอำนวยการ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ ชั้น 2 มทร.ล้านนา เวลา 9.00 น. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU นำโดย ผศ.ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU, ผศ.ดร.ชินานาฏ วิทยาประภากร หัวหน้าโครงการ , นายอภิชาติ ใสงาม หัวหน้าโครงการ, นายครรชิต เงินคำคง นักวิจัยโครงการ Talent Mobility ได้ร่วมบรรยาย และนำเสนอโครงการ ให้แก่นักวิจัย มรภ.พิบูลสงคราม ได้แก่ โครงการการพัฒนาโกโก้ไทยสู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปมูลค่าสูงในรูปแบบอาหารทางเลือก”ช็อคโกแลตคีโต” หัวหน้าโค... >> อ่านต่อ


การประชุมคณะกรรมการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
พุธ 31 พฤษภาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน ตัวแทนผู้ช่วยอธิการบดีน่าน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 มี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้มีการสรุปกิจกรรมเด่นของแต่ละหน่วยงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน      มหาวิทย... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์
พุธ 31 พฤษภาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

             สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖    >> อ่านต่อ


คนบันดาลไฟ ปี 3 : กบจูเนียร์ ใครไม่ Change Climate Change ชิงเงินรางวัล 700,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
อังคาร 30 พฤษภาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ คนบันดาลไฟ ปี 3 : กบจูเนียร์ ใครไม่ Change Climate Change ** ชิงเงินรางวัล 700,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร ** รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.khonbandarnfai.org/%E0%B8%AA%E0%B8... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1008