โลโก้เว็บไซต์ วันที่ 21 ธันวาคม 2563 มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรม ราชมงคลน่าน Road Show ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรม ราชมงคลน่าน Road Show ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 ธันวาคม 2563 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการ "ราชมงคลน่าน Road Show" ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เพื่อจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งแนะแนวการศึกษาต่อในระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ณ อาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยนางนลัทพร   คูหา ผู้อำนวยการกองการศึก๋ษา มทร.ล้านนา น่าน เป็นหัวหน้าโครงการกล่าวรายงานการจัดกิจกรรม และนายไตรพฤก  ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

โดยกิจกรรม แบ่งออกเป็น 7 ฐานกิจกรรม ดังนี้

1. ฐานศิลปศาสตร์

2. ฐานวิศวกรรมศาสตร์

3. ฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์

4. ฐานเทคโนโลยีการอาหาร

5. ฐานพืชศาสตร์

6. ฐานประมง

7. ฐานสัตวศาสตร์