โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร มทร.ล้านนา น่าน  ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓ | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร มทร.ล้านนา น่าน ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 พฤษภาคม 2564 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๗๗๑,๗๓๐ ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

****************************

สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดังรายนาม

๑. ตอนที่ ๓ ข พิเศษ (๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) เล่มที่ ๔ : คลิกไฟล์แนบ

- ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (รวม ๗๘ ราย) *มทร.ล้านนา น่าน ( ๘ ราย)

- ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (รวม ๑ ราย) *มทร.ล้านนา น่าน ( ๑ ราย)

๒. ตอนที่ ๓ ข พิเศษ (๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) เล่มที่ ๑๔/๒๒ : คลิกไฟล์แนบ

- ตริตาภรณ์ช้างเผือก (รวม ๑๓ ราย) *มทร.ล้านนา น่าน ( ๒ ราย)

- ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (รวม ๖๑ ราย) *มทร.ล้านนา น่าน ( ๘ ราย)

- จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (รวม ๑๖๗ ราย) *มทร.ล้านนา น่าน ( ๑๑ ราย)

- จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)

- เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (รวม ๒๘ ราย) *มทร.ล้านนา น่าน ( ๒ ราย)

- เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (รวม ๑๙๑ ราย) *มทร.ล้านนา น่าน ( ๑๕ ราย)

๓. ตอนที่ ๓ ข พิเศษ (๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) เล่มที่ ๑๒ : คลิกไฟล์แนบ

- จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (รวม ๔ ราย) *มทร.ล้านนา น่าน ( ๑ ราย)

- จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (รวม ๙ ราย)

- เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (รวม ๑ ราย) *มทร.ล้านนา น่าน ( ๑ ราย)

 

ข้อมูล : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา