โลโก้เว็บไซต์ มทร..ล้านนา น่าน ร่วมกับมทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดนิทรรศการในงานทดสอบชิม (consumer test) ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มสีทองน่าน | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร..ล้านนา น่าน ร่วมกับมทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดนิทรรศการในงานทดสอบชิม (consumer test) ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มสีทองน่าน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 มกราคม 2565 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมกับ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดนิทรรศการในงานทดสอบชิม (consumer test) ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มสีทองน่าน ภายใต้โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารจากส้มสีทองน่าน ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย จาก สำนักประสานงานชุดโครงการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House" สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ศรีแย้ม  อาจารย์ประจำสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยพร้อมด้วย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อรรณพ  ทัศนอุดม  และทีมงานคณาจารย์  เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 17-18  มกราคม 2565 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก

โดยผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มสีทองน่าน จำนวน 7 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

- วุ้นสวรรค์ส้มสีทอง (อาจารย์วิรัน วิสุทธิธาดา มทร.ล้านนา น่าน)

- ชาแยมส้มสีทอง (ผศ.ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม ม.แม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ)

- เครื่องดื่มน้ำส้มสีทองผสมเกล็ดน้ำส้ม (ผศ.ดร.อรรณพ ทัศนอุดม มทร.ล้านนา พิษณุโลก)

- กาแฟส้มลาเต้ (ผศ. เฉลิมพล ถนอมวงศ์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก)

- ส้มสีทองลอยแก้ว (ผศ. ดร. สุภาวดี ศรีแย้ม มทร. ล้านนาน่าน)

- พุดดิ้งส้มสีทองน่าน (อาจารย์ วรรณภา สระพินครบุรี มทร.ล้านนา พิษณุโลก)

- ชีสส้มสีทอง (ผศ. ดร. กฤติยา เขื่อนเพชร ม.ธรรมศาสตร์ )

 

ขอบคุณภาพและข้อมูล : ผศ. ดร. สุภาวดี ศรีแย้ม