โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU เข้าร่วมประชุมชี้แจงการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ มักกะสัน | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU เข้าร่วมประชุมชี้แจงการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ มักกะสัน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 เมษายน 2566 โดย Natthida Wongpaeng จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU และ นางสาวณัฐธิดา วงค์แปง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ Talent Mobility มทร.ล้านนา

ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ มักกะสัน

โดยมี ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ ประธานคณะกรรมการพิจารณาโครงการ Talent Mobility ผศ.ธัญญานุภาพ อานันทนะ กรรมการ และนายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี รักษาราชการแทนผู้อำรวยการกองขับเคลื่อนและพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม เป็นผู้ชี้แจง และมีผู้บริหารและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย ศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility (TM Clearing House) จำนวน 20 แห่ง เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการเปิดรับข้อเสนอโครงการ Talent mobility รูปแบบใหม่  ในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้สป.อว. ได้มีการชี้แจง ร่วมหารือสอบถาม และแจ้งให้เตรียมความพร้อมแก่ศูนย์อำนวยความสะดวก TM Clearing House ในการเปิดรับข้อเสนอโครงการ TM รูปแบบใหม่ ประจำปี 2566 ซึ่งแนวทางสำหรับการสนับสนุน Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2566 ประกอบแนวทาง 3 แนวทาง ได้แก่

1) การเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านการวิจัยเพื่อติดตั้งเทคโนโลยีในสถานประกอบการ (Talent Mobility for SME’s Technology Installation)

2.1) การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างกลยุทธ์และแผนปฏิบัติด้านการวิจัยและพัฒนาสำหรับสถานประกอบการ (Developing Experts in R&D Strategy and Plan Formulation for SMEs)

2.2)และการสร้างกลยุทธ์และแผนปฏิบัติด้านการวิจัยและพัฒนาสำหรับสถานประกอบการ (Formulating R&D Strategy and Plan for SMEs)

3) กระตุ้นกิจกรรมตามกลยุทธ์และแผนปฏิบัติด้านการวิจัยและพัฒนาของสถานประกอบการ (Talent Mobility for R&D Activation under SME’s R&D Strategy and Plan)