โลโก้เว็บไซต์ วัฒนธรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 Tags : วัฒนธรรม


โครงการรดน้ำดำหัวปีใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๙
พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระพิรุณ ไหว้ศาลเจ้าพ่อพุทธรักษา และร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัว ท่านรองอธิการบดีฯ ประจำปี ๒๕๕๙ อีกทั้งยังให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมรดน้ำดำหัวอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเอง เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว ยังได้มีการเชิญบุคคลสำคัญของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ที่เป็นผู้อาวุโสเข้าร่วมให้ คณาจารย์ และบุคลากร รดน้ำขอพร เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามแบบล้านนาให้คงอยู่สืบไป ส... >> อ่านต่อ


รับฟังการบรรยาย ปั่นข้ามฝัน 2000 วันรอบโลก
พฤหัสบดี 17 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน หอการค้าจังหวัดน่าน และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว ได้จัดกิจกรรมการบรรยายในเรื่อง “ปั่นข้ามฝัน 2000 วันรอบโลก” โดยได้รับฟังการบรรยายจาก คุณเจริญและคุณอรวรรณ โอทอง วันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ซึ่งมีคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ เพื่อร่วมฟังแรงบันดาลใจจากการปั่นจักรยานรอบโลก ของคุณเจริญและคุณอรวรรณ โอทอง ที่ร่วมเป็นทูตทางวัฒ... >> อ่านต่อ


รองอธิการบดีฯ เข้าร่วม งานสัมมนาเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 7
ศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 จังหวัดน่าน จัดงานสัมมนาเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา” ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน ในระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาลัยฯ เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและผลงานวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาจากองค์กรนานาชาติ แลกเปล... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา