โลโก้เว็บไซต์ กองการศึกษา มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมพัฒนาคน พัฒนางาน และทบทวนแผนพัฒนากองการศึกษาน่าน เป็นวันที่ 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

กองการศึกษา มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมพัฒนาคน พัฒนางาน และทบทวนแผนพัฒนากองการศึกษาน่าน เป็นวันที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 สิงหาคม 2564 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 139 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 - 17.00 น. กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดกิจกรรมพัฒนาคน พัฒนางาน และทบทวนแผนพัฒนากองการศึกษาน่าน เป็นวันที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นการจัดทำแผนพัฒนากอง และพัฒนางาน พัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยกระบวนการกลุ่มทางสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกองการศึกษาบูรณาการร่วมกับหน่วยงานของบริหารทรัพยากรน่าน คณะวิศวกรรมศาสตร์ น่าน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์พันธวัช ภูผาพันธกานต์ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กร เป็นวิทยากร

ภาพ : กองการศึกษาน่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา