โลโก้เว็บไซต์ 2021-08-13 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2021-08-13

กองการศึกษา มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมพัฒนาคน พัฒนางาน และทบทวนแผนพัฒนากองการศึกษาน่าน เป็นวันที่ 2
ศุกร์ 13 สิงหาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 - 17.00 น. กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดกิจกรรมพัฒนาคน พัฒนางาน และทบทวนแผนพัฒนากองการศึกษาน่าน เป็นวันที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นการจัดทำแผนพัฒนากอง และพัฒนางาน พัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยกระบวนการกลุ่มทางสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกองการศึกษาบูรณาการร่วมกับหน่วยงานของบริหารทรัพยากรน่าน คณะวิศวกรรมศาสตร์ น่าน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศ... >> อ่านต่อ


สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านและภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมมหกรรมสินค้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน...“หาของ ดี ดี...ให้แม่” วันที่ 12 ส.ค. 64
ศุกร์ 13 สิงหาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 12 ส.ค. 64 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านและภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมมหกรรมสินค้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน...“หาของ ดี ดี...ให้แม่” ตามโครงการยกระดับสินค้าชุมชนและธุรกิจบริการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมมหกรรมสินค้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้แผนพัฒนาภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน       ... >> อ่านต่อ


โครงการพัฒนาคน พัฒนางาน และทบทวนแผนพัฒนากองการศึกษาน่าน โดยกองการศึกษาน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน วันที่ 12-13 ส.ค. 2564
ศุกร์ 13 สิงหาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 12-13 ส.ค. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยกองการศึกษาน่าน จัดโครงการ "พัฒนาคน พัฒนางาน และทบทวนแผนพัฒนากองการศึกษาน่าน" ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ โดยมีผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ เป็นประธานในพิธี และนางนลัทพร คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน           ในโครงการนี้มีรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ศุกร์ 13 สิงหาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 10.15 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน อาจารย์ หัวหน้างานคลังและพัสดุ และหัวหน้าแผนกบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ ดร.ศิริพงษ์ หังสพฤกษ์ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและพัฒนาการเกษตร นางสาวทินรัตน์ พิทักษ์พงศ์เจริญ รองผู้อำนวยการด้านบริหารจัดการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยนายวิชญพงศ์ พงษ์เขียว ผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่ม 3 ลุ่มน้ำน่าน นางสาวสุจิตรา ทนดี เจ้า... >> อ่านต่อ


เช็คผู้ป่วย 3 สี มีอาการอย่างไรบ้าง ?
ศุกร์ 13 สิงหาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เช็คผู้ป่วย 3 สี มีอาการอย่างไรบ้าง สีไหนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล กรมควบคุมโรค แจ้งอาการของผู้ป่วยโควิด-19 มี 3 สี แยกประเภทดังนี้ ผู้ป่วยสีเขียว : เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส มีผื่น ถ่ายเหลว ตาแดง อุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาขึ้นไป ผู้ป่วยสีเหลือง : ไอ/มีน้ำมูก แน่นหน้าอก ปอดอักเสบ เวียนหัว ไอแล้วเหนื่อย ถ่ายเหลว 3 ครั้ง/วัน หรือมากกว่า อาการแทรกซ้อนจากโรคประจำตัว  >> อ่านต่อ


จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น | Basic Human Subject Protection Course
ศุกร์ 13 สิงหาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น | Basic Human Subject Protection Course NU ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก รศ.ดร.ภญ.พัชราภรณ์ สุดชาฎา ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ ... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการ อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ศุกร์ 13 สิงหาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://atri.rmutl.ac.th/page/โครงการ-อพสธ และส่งข้อเสนอโครงการมายังสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ทางอีเมลล์ atri_rmutl@hotmail.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 สอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานโครงการ น.ส.ชูขวัญ แสงทอง โทร. 089 898 7040  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา