โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สังกัดสาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาตร์ มทร.ล้านนา น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สังกัดสาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาตร์ มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 มกราคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 555 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ทางคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติงานประจำหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สังกัดสาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ไปแล้วนั้น

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ คือ นายธีรวิชญ์ วงษา

     ขอให้ผู้ที่ได้ ไปรายงานตัวในวันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ งานยุทธศาสตร์และบุคลากร ชั้น 1 กองบริหารทรัพยากรน่าน อาคารกองอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

     ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ มงคลเทพ)
          ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน ปฏิบัติราชการแทน
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา