โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจ (Cluster) จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจ (Cluster) จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2567

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 พฤษภาคม 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 93 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจ (Cluster) จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2567 โดย นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน

     การประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจ (Cluster) จังหวัดน่าน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการให้เป็นไปตามหลักการแห่งมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2565 และสนับสนุนการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด รวมถึงการจัดทำคำของบประมาณของจังหวัดเสนอต่อ ก.บ.จ. ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่จังหวัดน่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา