โลโก้เว็บไซต์ โครงการชีววิถีเศรษฐกิจพอเพียง การบริการวิชาการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและต่อยอดองค์ความรู้ฯ | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการชีววิถีเศรษฐกิจพอเพียง การบริการวิชาการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและต่อยอดองค์ความรู้ฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 มิถุนายน 2564 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินงานทุกฝ่าย และตัวแทนคุณครูจากโรงเรียนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน โครงการชีววิถีเศรษฐกิจพอเพียง การบริการวิชาการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและต่อยอดองค์ความรู้ พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาตัวป้อนเชิงรุกโรงเรียนบ้านหลวง เวลา 15.00 น. ณ ห้องชมพูภูคา อาคารบริหารทรัพยากรน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมทร.ล้านนา น่าน กับ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด

ในการประชุมประธานแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของความร่วมมือระหว่างมทร.ล้านนา น่าน กับ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ในการบริการวิชาการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและต่อยอดองค์ความรู้ พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาตัวป้อนเชิงรุกโรงเรียนบ้านหลวง โดยมีแผนพัฒนากิจกรรมบริการวิชาการ 5 ฐานการเรียนรู้ 21 กิจกรรม และคณะกรรมการร่วมพิจารณารูปแบบการดำเนินงาน การลงพื้นที่ทำงาน และการติดตามรายงานผลกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนงบประมาณและกรอบเวลาในการดำเนินกิจกรรมนั้นๆ เพื่อให้โครงการดังกล่าวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และมีประโยชน์ต่อคุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง