โลโก้เว็บไซต์ 2021-06-24 | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2021-06-24

โครงการชีววิถีเศรษฐกิจพอเพียง การบริการวิชาการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและต่อยอดองค์ความรู้ฯ
พฤหัสบดี 24 มิถุนายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินงานทุกฝ่าย และตัวแทนคุณครูจากโรงเรียนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน โครงการชีววิถีเศรษฐกิจพอเพียง การบริการวิชาการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและต่อยอดองค์ความรู้ พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาตัวป้อนเชิงรุกโรงเรียนบ้านหลวง เวลา 15.00 น. ณ ห้องชมพูภูคา อาคารบริหารทรัพยากรน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมทร... >> อ่านต่อ


ขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูลการรับวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
พฤหัสบดี 24 มิถุนายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้ากรอกข้อมูลการรับวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อรายงานผลไปยังสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว) โดยสามารถกรอกรายละเอียดดังกล่าวภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จาก QR Code ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (กดดูเอกสารแนบ) หรือที่ https://kaewpanya.rmutl.ac.th/vaccine... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3