โลโก้เว็บไซต์ หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า (อว.ส่วนหน้า ประจำจังหวัดน่าน) มอบเกียรติบัตรให้กับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ U2T ด้วยกลไก อว.ส่วนหน้า จังหวัดน่าน จำนวน 5 ตำบล ที่ผ่านการพิจารณาประเมินวีดิทัศน์ผลการดำเนินงาน (VDO U2T) | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า (อว.ส่วนหน้า ประจำจังหวัดน่าน) มอบเกียรติบัตรให้กับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ U2T ด้วยกลไก อว.ส่วนหน้า จังหวัดน่าน จำนวน 5 ตำบล ที่ผ่านการพิจารณาประเมินวีดิทัศน์ผลการดำเนินงาน (VDO U2T)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 กุมภาพันธ์ 2565 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. ดร.วิโรจน์  มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรให้กับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ U2T ด้วยกลไก อว.ส่วนหน้า จังหวัดน่าน จำนวน 5 ตำบล ที่ผ่านการพิจารณาประเมินวีดิทัศน์ผลการดำเนินงาน (VDO U2T) ดังนี้

                   1.  ตำบลป่าคาหลวง  อำเภอบ้านหลวง

                   2.  ตำบลน้ำเกี๋ยน  อำเภอภูเพียง

                   3.  ตำบลสวด  อำเภอบ้านหลวง

                   4.  ตำบลบ้านพี้  อำเภอบ้านหลวง

                   5.  ตำบลยม   อำเภอท่าวังผา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำจังหวัดน่าน (อว.ส่วนหน้า ประจำจังหวัดน่าน)

เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดน่าน ตามนโยบาย “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” และเป็นหน่วยประสานขับเคลื่อน และรับประเด็นปัญหาที่มีความจําเป็นเร่งด่วนของจังหวัดน่าน นำศักยภาพของจังหวัด ชุมชน ท้องถิ่น ผสมผสานกับการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ พัฒนากระบวนการผลิต และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดน่าน โดยบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลายของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการในพื้นที่จังหวัดน่านได้

โครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หรือ โครงการ U2T ระยะที่ 1 ในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา ในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 50 ตำบล ได้ดำเนินงานสำเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ที่อยู่ในการดูแลรับผิดชอบของสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวง อว. ทั้งสิ้น 8 แห่ง ที่ร่วมกันยกระดับสังคมและเศรษฐกิจรายตำบล / มีการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน / เกิดการจ้างงานประชาชน นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ให้มีงานทำ และเกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน

อย่างไรก็ตาม ต้องขอขอบพระคุณผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาของสถาบันการศึกษาในสังกัด อว. ประจำจังหวัดน่าน ที่ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในพื้นที่ (Arear Based) เพื่อพัฒนาจังหวัดน่านไปด้วยกัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน, วิทยาลัยชุมชนน่าน, วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รวมไปถึง หน่วยงานภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุน อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน อำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดน่าน

หากชุมชน/หมู่บ้านใด มีประเด็นปัญหาและเป็นความต้องการของชุมชน ที่ต้องการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขในเรื่องใด ๆ  ที่ทางหน่วยปฏิบัติการ อว. ส่วนหน้า จังหวัดน่าน สามารถที่จะเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ขอให้ท่านได้กรุณาประสานหรือติดต่อมายัง หน่วยปฏิบัติการ อว. ส่วนหน้า จังหวัดน่าน ซึ่งตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน หรือเรียกสั้นว่า มทร.ล้านนา น่าน

ติดต่อสอบถาม ได้ที่ ☎️ 054 710259 ต่อ 1401