โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 มิถุนายน 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาน่าน และสโมรสรนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัยให้กับนักศึกษา สามารถนำหลักคุณธรรมจริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังได้พัฒนาตนและยกระดับจิตใจเป็นผู้ที่มีเมตตา อดทน สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข

     โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี น่าน เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโดย นางนลัทพร คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษา มีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา น่าน

     ได้รับเกียรติวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ได้แก่

- พระอาจารย์สมุห์สมหมาย อินทวโร เรื่อง ธรรมะสวัสดี

- วิทยากรจากศาลเยาวชน เรื่อง กฏหมายน่ารู้สำหรับเยาวชน

- วิทยากรจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน เรื่อง กฏหมายน่ารู้สำหรับสังคมออนไลน์

- วิทยากรจากโรงพยาบาลน่าน เรื่อง เพื่อนพึ่งใจวัยรุ่น