โลโก้เว็บไซต์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ-น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 Tags : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ-น่าน

โครงการติดตามความก้าวหน้าและสรุปบทเรียน โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน/ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 บ้านหาดผาขน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

        วันที่ 29 กรกกฏาคม 2559  รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  นายบรรจง  อูปแก้ว ผู้รับผิดชอบโครงการ รวมถึงคณะกรรมการในการดำเนินโครงการ 6 กิจกรรมย่อย เข้าร่วมโครงการติดตามความก้าวหน้าและสรุปบทเรียน โครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู... >> อ่านต่อ


ชาวมทร. ล้านนา น่าน กิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สี่เขียวจังหวัดน่าน
พฤหัสบดี 9 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

จังหวัดน่าน ร่วมมือกับมณฑลทหารบกที่38 และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดน่าน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จถวัลราชสมบัติครบ 70ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา... >> อ่านต่อ


โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “กีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาน่าน ” ประจำปี 2559
ศุกร์ 3 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งเสริมให้คณาจารย์ และบุคลากร ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ประสานความร่วมมือกับ 4 สถาบัน ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วิทยาลัยชุมชนน่าน, วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และวิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ กำหนดให้มีการจัดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “กีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาน่าน ” ประจำปี 2559 ขึ้น ในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโ... >> อ่านต่อ


ชาว มทร. ล้านนา น่าน ร่วมเข้าเฝ้ารับ-ส่ง เสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
อังคาร 31 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จไปปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 โดยมีคณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เฝ้ารับเสด็จ ณ ท่าอากาศยานน่านนคร จังหวัดน่าน และเสด็จกลับกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 โดยมีคณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เฝ้าส่งเสด็จ ณ ท่าอากาศยานน่านนคร จังหวัดน่าน >> อ่านต่อ


โครงการสร้างผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ และนวัตกรรม Start – up SMEs 2016
พุธ 25 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการสร้างผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม Start – up SMEs 2016 หรือโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 2559 รุ่นที่ 1 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ซึ่งโครงการดังกล่าวมีการฝึกอบรมด้านศักยภาพความสามารถในการแข่งขันและสร้างความยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการใหม่และเพิ่มอัตราการเติบโตขยายธุรกิจ และลดอัตราความเสี่ยงต่อความล้มเหลวของผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการเดิมได้สามารถดำเนินธุรกิจได้ด้... >> อ่านต่อ


พิธิเปิดโครงการ Start – up SMEs 2016
พุธ 25 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการสร้างผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม Start – up SMEs 2016 หรือโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 2559 รุ่นที่ 1 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ได้มีพิธิเปิดโครงการฯ โดยรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีการฝึกอบรมด้านศักยภาพความสามารถในการแข่งขันและสร้างความยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการใหม่และเพิ่มอัตร... >> อ่านต่อ


พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558
พุธ 25 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา โดยมี รศ.ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กล่าวปัจฉิมโอวาท และพิธีมอบทุนการศึกษา และเกียรติบัตรรางวัลดีเด่นด้านต่างๆ เช่น ผลการเรียนดีเด่น คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น เป็นนักนักกีฬายอดเยี่ยม เป็นต้น ซึ่งพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาในครั้งนี้ เพ... >> อ่านต่อ


ประชุมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันกีฬา “บัวระวงเกมส์”
พุธ 27 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 เมษายน 2559 ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 33 “บัวระวงเกมส์” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชมพูภูคา โดยการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬานี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยมีความเข้าใจรายละเอียดการจัดกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกัน โดยการแล... >> อ่านต่อ


พิธีสรงน้ำเจ้าคณะจังหวัดน่าน และพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการฯ
พุธ 20 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วมพิธีสรงน้ำเจ้าคณะจังหวัดน่าน และพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ในวันที่ 19 เมษายน 2559 ณ ศาลาการเปรียญ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ในเวลาต่อมา คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อความเป็นสิริมงคล และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีปีใหม่เมือง อันดีงามสืบทอดต่อไป >> อ่านต่อ


ราชมงคลน่านถวายพานกุ่มดอกไม้สด วันพระเจ้าน่าน
พฤหัสบดี 7 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๓๐ น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย นางนราพร จันพิบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และนางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมบุคลากรในมหาลัยฯ ร่วมกิจกรรมถวายพานกุ่มดอกไม้สด ถวายเป็นสักการะ ในงานวันพระเจ้าน่าน ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที ถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึง พระเจ้าสุริยพงษ์ ผริตเดช เจ้าผู้ครองนครน่าน บริเวณลานหน้าพระอนุสาวรีย์พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 25


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา